BỘ CÔNG CỤ

Mục tiêu của bộ công cụ này là nhằm cung cấp cho các quan chức chính phủ của các Quốc gia Thành viên ASEAN được giao nhiệm vụ Đầu mối Liên lạc Quốc gia hay Đầu mối Tập trung cho các công tác về Giải pháp ASEAN về Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại hay ‘ASSIST', cũng như các đại diện doanh nghiệp và khu vực tư nhân, một bộ tài liệu đào tạo nhằm đào tạo về ASSIST cho người dùng tiềm năng, cụ thể về cách thức sử dụng ASSIST để nộp khiếu nại hay tương tác với các Chính phủ ASEAN về các vấn đề thương mại xuyên biên giới trong nội bộ ASEAN.

Mục tiêu của ASSIST là cung cấp một phương tiện đơn giản cho khu vực tư nhân ASEAN để giải quyết các các vấn đề giải pháp phi thuế quan, rào cản phi thuế quan, rắc rối thương mại hay vấn đề thương mại mà có thể gây cản trở thương mại hàng hoá hay dịch vụ trong khu vực, bằng cách nêu lên các vấn đề và mối lo ngại khi cơ chế hội nhập dường như không được thực hiện đầy đủ hay theo tinh thần của một thoả thuận khu vực cụ thể tại cấp độ quốc gia. Hiện tại, ASSIST chỉ áp dụng cho các khiếu tại liên quan đến thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ xuyên biên giới trong nội bộ ASEAN có liên quan đến triển khai các thoả thuận kinh tế ASEAN và trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Bộ công cụ này được xây dựng thông qua Dự án Hỗ trợ Hội nhập Khu vực ASEAN của Liên minh châu Âu là (ARISE) Plus. Đây là dự án được Liên minh châu Âu tài trợ nhằm hỗ trợ khu vực ASEAN về tạo thuận lợi thương mại và hội nhập kinh tế. Công tác xây dựng bộ công cụ này dựa trên yêu cầu của Hội nghị Quan chức Kinh tế Cấp cao của các quốc gia ASEAN (SEOM) và Ủy ban Tham vấn Thuận lợi Hóa Thương mại ASEAN (ATF-JCC).

Công cụ

1. Bài trình bày Mẫu bằng PowerPoint - PowerPoint giải thích về ASSIST và cơ chế của nó (tức là, thành lập, căn cứ pháp lý, phạm vi, các nhà hoạt động chủ chốt, và tính năng chính), và trình bày quy trình xử lý ASSIST thông qua một biểu đồ được đơn giản hoá về cơ chế của ASSIST và khung thời gian kèm theo.
2. Tài liệu Hướng dẫn Người Sử dụng ASSIST cho Khu vực Tư nhân – Sổ tay cung cấp những hướng dẫn và quy trình cho khu vực tư nhân ASEAN hay 'Doanh nghiệp ASEAN' về cơ chế tư vấn miễn phí, dựa trên trực tuyến và phi ràng buộc 'ASSIST'.
3. Hướng dẫn Từng bước ASSIST – Giúp người dùng làm quen với cơ chế hoạt động của ASSIST, năm hướng dẫn từng bước được xây dựng dựa trên các trường hợp giả định được đưa ra trong Tài liệu Hướng dẫn Người Sử dụng ASSIST. Các hướng dẫn từng bước nhằm mục tiêu giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về quy trình của ASSIST và vai trò của nhiều bên liên quan khác nhau. Các hướng dẫn sử dụng cũng có thể tải xuống từ trang web ASSIST tại: https://assist.asean.org/

4. Bộ Công cụ ASSIST (Bản đầy đủ)