ASSIST là gì?

Các tính năng chính của ASSIST là gì? 

 • Liên kết với Kho lưu trữ Thương mại ASEAN và mạng  lưới về Kho lưu trữ Thương mại Quốc gia được duy trì bởi các quốc gia thành viên ASEAN nơi có sẵn thông tin liên quan đến thương mại;
 • Cổng thông tin dựa trên web thân thiện với người sử dụng có thể được truy cập và sử dụng miễn phí, bởi các doanh nghiệp ASEAN gặp vấn đề thương mại khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của họ, hoặc khi đầu tư vào các nước ASEAN khác;
 • Bảng điều khiển tương tác “hệ thống theo dõi” và “đèn hiệu giao thông”, cho phép nhà hoạt động chủ chốt theo dõi các quy trình trực tuyến; và
 • Khả năng các doanh nghiệp ASEAN gửi khiếu nại ẩn danh, bằng cách thông qua các hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN, hoặc các tổ chức đại diện khác như phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc các luật sư, công ty luật có trụ sở tại ASEAN đã đăng ký, khi ẩn danh là mong muốn của người khiếu nại; và
 • Một diễn đàn công cộng nơi dữ liệu về loại hình và số lượng ứng dụng, nghiên cứu thực tế về các vấn đề được giải quyết, và phản hồi từ các doanh hiệp có trụ sở tại ASEAN có thể được công bố (theo đánh giá).

Các nhà hoạt động chủ chốt trong ASSIST là ai? 

 • Doanh nghiệp ASEAN (AE): Đây là doanh  nghiệp có trụ sở tại ASEAN (hiệp hội thương mại, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh có trụ sở tại ASEAN hoặc luật sư, hay công ty luật có đăng ký đại diện cho một doanh nghiệp) đặt ra vấn đề, truy vấn hoặc khiếu nại thông qua ASSIST. Nó phải được đăng ký (tức là giấy phép kinh doanh) tại một trong mười nước thành viên ASEAN;
 • Quản trị Trung tâm (CA): Ban thư ký ASEAN là Quản trị Trung tâm của ASSIST và, trong khả năng đó, quản lý các thủ tục trực tuyến. Tất cả các liên lạc giữa các nhà hành động chủ chốt trong ASSIST phải thông qua Quản trị Trung tâm;
 • Đầu mối Liên lạc Sở tại (HCP): Cơ quan quốc gia (tức là Đầu mối Tập trung) tại Quốc gia thành viên ASEAN của Doanh nghiệp ASEAN đang khiếu nại (hoặc nơi công ty mẹ có trụ sở trong một số trường hợp Thương mại Dịch vụ. Bộ, cơ quan hoặc thẩm quyền chính phủ này có thể can thiệp, nếu cần, để tổ chức các cuộc thảo luận với Quản trị Trung tâm và/hoặc Đầu mối liên lạc Đích đến;
 • Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP): Cơ quan quốc gia (tức là Đầu mối Trung tâm) tại Quốc gia thành viên ASEAN nơi vấn đề được nêu ra và Doanh nghiệp ASEAN đang phải đối mặt với vấn đề thương mại.  Bộ, cơ quan hoặc thẩm quyền chính phủ này sẽ quyết định liệu họ có muốn tham gia vào ASSIST để đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp ASEAN hay không, sẽ phối hợp với các thẩm quyền quốc gia, và sẽ quản lý tất cả các liên lạc với Quản trị Trung tâm của ASSIST; và
 • Các cơ quan có trách nhiệm (RAs): (Các) cơ quan hoặc (các) đại diện chính phủ khác được giao nhiệm vụ tìm giải pháp cho vấn đề. Họ là các cơ quan có thẩm quyền tại Quốc gia thành viên ASEAN nơi vấn đề được nêu ra và nơi Doanh nghiệp ASEAN phải đối mặt với các vấn đề thương mại. Họ sẽ đề xuất một giải pháp khả thi cho Doanh nghiệp ASEAN thông qua Đầu mối Liên lạc Đích đến và sau đó là Quản trị Trung tâm.

ASSIST hoạt động thế nào? ASSIST dựa trên một quy trình đơn giản và hợp lý, phần lớn mở ra trực tuyến:

 • Doanh nghiệp ASEAN (hoặc hiệp hội có trụ sở tại ASEAN, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc luật sư hay công ty luật đã đăng ký đại diện cho Doanh nghiệp ASEAN, trong trường hợp khiếu nại ẩn danh) nộp khiếu nại trên trang web của ASSIST;
 • Nếu bên khiếu nại muốn được khiếu nại ẩn danh, việc gửi trực tuyến có thể được thực hiện “đại diện cho họ” bởi một hiệp hội có trụ sở tại ASEAN, hoặc bất kỳ thực thể đại diện nào khác được chọn bởi bên khiếu nại, chẳng hạn như phòng thương mại có trụ sở tại ASEAN, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc luật sư hay công ty luật đã đăng ký). Trong trường hợp này, khiếu nại sẽ được nộp bằng sử dụng số đăng ký kinh doanh của đơn vị đại diện và không có thông tin nào về doanh nghiệp ASEAN thực tế cần được tiết lộ cho Đầu mối liên lạc Sở tại và/hoặc Đích đến. Trong trường hợp khiếu nại được đệ trình thay mặt khách hàng bởi một luật sư hoặc công ty luật đã đăng ký tại ASEAN, các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng;
 • Quản trị Trung tâm xem xét khiếu nại và có thể trả khiếu nại cho Doanh nghiệp ASEAN (hoặc cho đơn vị đại diện, trong trường hợp khiếu nại ẩn danh) để sửa đổi và nộp lại, nếu cần;
 • Khi được Quản trị Trung tâm chấp nhận, Đầu mối liên lạc Đích đến sẽ xem xét khiếu nại và có thể từ chối nếu họ cho rằng ASSIST không phải là diễn đàn thích hợp để tư vấn hoặc nếu không muốn giải quyết khiếu nại vì những lý do thuyết phục khác. Trong trường hợp này, một biện minh phải được đưa ra;
 • Nếu khiếu nại được chấp nhận bởi Đầu mối liên lạc Đích đến, (các) Thẩm quyền có trách nhiệm tại quốc gia đó sẽ tìm kiếm giải pháp cho vấn đề được đưa ra;
 • Nếu một giải pháp có thể được đề xuất, giải pháp sẽ được Quản trị Trung tâm thông báo cho bên khiếu nại (tức là, Doanh nghiệp ASEAN hoặc đơn vị đại diện, trong trường hợp khiếu nại ẩn danh) và cho Đầu mối Liên lạc Sở tại; và
 • Doanh nghiệp ASEAN (hoặc đơn vị đại diện, trong trường hợp khiếu nại ẩn danh) có thể chấp nhận giải pháp được đề xuất hoặc từ chối và tìm kiếm cách giải quyết tranh chấp khác.
 
Các Doanh nghiệp ASEAN có thể mong đợi các giải pháp thực tế được tìm thấy thông qua ASSIST trong tối đa 20 đến 50 ngày làm việc kể từ ngày Đầu mối Liên lạc Đích đến nhận khiếu nại. Mọi giải pháp phải hoàn toàn phù hợp với các cam kết hiện hành của ASEAN và các luật và quy định hiện hành của các Quốc gia thành viên ASEAN.
 
Nếu Doanh nghiệp ASEAN nộp khiếu nại (hoặc đơn vị đại diện, trong trường hợp khiếu nại ẩn danh) không hài lòng với kết quả, thì có thể chuyển vụ việc, thông qua Quốc gia thành viên ASEAN của đăng ký kinh doanh, cho Cơ quan tuân thủ ASEAN (ACB) hoặc cho Cơ chế Giải quyết Tranh chấp Tăng cường ASEAN (EDSM).
 
Đương nhiên, Doanh nghiệp ASEAN (hoặc đơn vị đại diện, trong trường hợp khiếu nại ẩn danh) cũng có thể theo đuổi các vụ kiện tranh chấp quốc gia hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp khác (tức là dàn xếp, hòa giải hoặc phân xử) trong phạm vi quyền tài phán quốc gia ASEAN.
 
Thông tin được cung cấp bởi bên khiếu nại sẽ được sử dụng trong ASSIST và bởi các bên liên quan chỉ nhằm mục đích giải quyết khiếu nại ASSIST cụ thể. Các bước thích hợp sẽ được thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm thương mại mọi lúc, đặc biệt là khi truyền dữ liệu qua mạng.