NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQs)

1. Các câu hỏi chung về ASSIST
1.1 Có bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào khi sử dụng ASSIST không? 
1.2 Tại sao ASSIST hiện chỉ khả dụng cho các khiếu nại liên quan đến thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ xuyên biên giới trong ASEAN? Khi nào sẽ được mở rộng cho các vấn đề đầu tư? 
1.3 Có nghĩa là gì khi nói rằng ASSIST là không ràng buộc? 
1.4. Tại sao ASSIST là tư vấn về bản chất? 
1.5. Loại thông tin nào sẽ được đặt trong trang diễn đàn công cộng của trang web ASSIST?
1.6. Khiếu nại sẽ được bảo mật không?  Ai có quyền truy cập thông tin cung cấp bởi bên khiếu nại  trong đơn khiếu nại hoặc chính phủ ASEAN như là một phần của giải pháp đang được đề xuất?
1.7. Sau đó, bất kỳ thông tin nào được trao đổi thông qua ASSIST có thể được sử dụng trong tòa án của pháp luật cho các mục đích tranh tụng trong nước hoặc giải quyết tranh chấp quốc tế (tức là, WTO và / hoặc ASEAN) không?
 
2. Phạm vi của ASSIST
2.1 Một Doanh nghiệp ASEAN có thể khiếu nại Chính phủ của mình không?
2.2 ASSIST có thể được sử dụng để khiếu nại Chính phủ của một quốc gia ngoài ASEAN không (ví dụ Australia, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, v.v.)?
2.3 Bên khiếu nại có thể khiếu nại liên quan đến một biện pháp đã có trước tòa án quốc gia trong vụ kiện trong nước, hay đó là đối tượng của một hòa giải đang diễn ra hoặc đã được Chính phủ của mình đưa ra WTO hoặc ASEAN theo các cơ chế giải quyết tranh chấp tương ứng?
 
3. Trước khi khiếu nại
3.1 Có cần thiết phải xin phép hoặc xin hỗ trợ từ Chính phủ ASEAN nơi bên khiếu nại đăng ký hợp pháp trước khi gửi khiếu nại lên ASSIST không?
3.2. Nếu bên khiếu nại không hiểu đầy đủ các Hiệp định ASEAN hoặc cần tư vấn trước khi khiếu nại, các nguồn lực sẵn có để tìm kiếm tư vấn và hướng dẫn là gì?
3.3. Nếu khiếu nại  là một doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa (MSME), cách tốt nhất để tìm kiếm hỗ trợ khi nộp khiếu nại ASSIST là gì?
3.4. Làm thế nào để bên khiếu nại chắc chắn rằng vấn đề đang ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của mình nằm trong phạm vi của ASSIST?
3.5. Tại sao điều quan trọng là phải xây dựng được một trường hợp được tranh luận/chứng minh rõ ràng và kỹ lưỡng trước khi gửi khiếu nại trên on ASSIST?
 
 4. Khiếu nại 
4.1 Bên khiếu nại có cần đăng ký trước để thể hiện rằng công ty của mình là một doanh nghiệp hoặc hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN hay đăng ký tự động khi gửi khiếu nại?
4.2. Bên khiếu nại có cần điền biểu mẫu khiếu nại trực tuyến và đăng ký mỗi lần họ muốn khiếu nại không hay họ có thể nộp nhiều khiếu nại với một mẫu đơn?
4.3. Bên khiếu nại có cần đăng ký là Doanh nghiệp ASEAN tại đăng ký trung tâm nào đó không?
4.4. Điều gì có nghĩa là một Doanh nghiệp ASEAN (tức là, công ty hoặc hiệp hội thương mại) đăng ký hợp pháp tại một trong mười quốc gia thành viên ASEAN?
4.5. Nếu bên khiếu nại là văn phòng ASEAN đã đăng ký hợp pháp (tức là, chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, nhà máy, trung tâm phân phối, v.v . .) của một công ty đa quốc gia từ một quốc gia bên ngoài ASEAN, thì khiếu nại có thể được gửi bởi “trụ sở chính” của bên khiếu nại nằm tại quốc gia ngoài ASEAN không?
4.6. Khiếu nại có thể được gửi bởi nhà tư vấn, luật sư hoặc cố vấn thay mặt cho Doanh nghiệp ASEAN không? Nếu có, số đăng ký kinh doanh và bằng chứng đăng ký nào nên được cung cấp?
4.7. Một cá nhân có thể gửi khiếu nại trên ASSIST không?
4.8. Bên khiếu nại có thể gửi khiếu nại ẩn danh mà không sử dụng tên công ty của mình không? Nếu có, phương pháp thay thế để làm như vậy là gì?
4.9. Tại sao/khi nào bên khiếu nại hoặc nhiều bên khiếu nại nên xem xét việc gửi một khiếu nại thông qua hiệp hội thương mại ASEAN hoặc phòng thương mại, hội đồng kinh doanh hoặc liên đoàn kinh doanh đã đăng ký hợp pháp? 
4.10. Bên khiếu nại có thể tải lên bất kỳ tài liệu nào (ví dụ luật, thư từ với cơ quan thẩm quyền, giấy phéo, bằng chứng ảnh, biên bản ghi nhớ pháp lý, v,v....) khi nộp đơn khiếu nại của mình không?
4.11. Có thể lưu bản nháp khiếu nại trên trang web của ASSIST (tức là biểu mẫu khiếu nại trực tuyến) để hoàn thành sau này không?
4.12. Có thể nộp một đơn khiếu nại chống lại nhiều quốc gia thành viên ASEAN nếu cùng một vấn đề thương mại đang xảy ra tại nhiều quốc gia?
4.13. Bên khiếu nại có cần gửi một bản sao khiếu nại tới bất kỳ bên hành động nào khác trong ASSIST không ?
4.14. Có thể gửi khiếu nại bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh không? Nếu không, ít nhất một số thông tin hỗ trợ thực tế và pháp lý (ví dụ bằng chứng đăng ký công ty hoặc bản sao của luật quốc gia) có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ của bên khiếu nại hoặc quốc gia nơi vấn đề thương mại đang xảy ra không?

5. Khi khiếu nại được nộp
5.1. Bên khiếu nại sẽ làm gì khi bị mất hoặc quên ID theo dõi và e-mail được sử dụng để khiếu nại?
5.2. Điều gì xảy ra với khiếu nại nếu bị từ chối hoặc bởi Quản trị Trung tâm (CA) hoặc Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP)?
5.3. Quản trị Trung tâm hoặc Đầu mối Liên lạc Đích đến có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ bên khiếu nại (Doanh nghiệp ASEAN) không?
5.4. Bên khiếu nại có thể tình nguyện cung cấp thêm thông tin sau khi đã nộp khiếu nại không? Nếu có, thủ tục để làm như vậy là gì?
5.5. Có thể rút đơn khiếu nại sau khi bên khiếu nại đã nộp không? Nếu có, thủ tục để làm như vậy là gì?
5.6 Doanh nghiệp ASEAN có trực tiếp liên lạc với Đầu mối Liên lạc Đích đến hoặc với Cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm không?
5.7 Tần suất Đầu mối Liên lạc Đích đến có thể đề nghị gia hạn thời gian tối đa 20 ngày?
5.8 Bên khiếu nại nên làm gì nếu không nhận được phản hồi từ ASSIST với câu trả lời trong vòng 30 đến 50 ngày làm việc (tức là 6-10 tuần lịch) từ ngày Đầu mối Liên lạc Đích đến chấp nhận khiếu nại?
 
6. Cung cấp giải pháp
6.1 Bên khiếu nại có thể làm gì nếu không nhận được giải pháp cho khiếu nại của mình?
6.2 Bên khiếu nại có thể làm gì nếu không hài lòng với giải pháp cho khiếu nại của mình?
6.3. Bên khiếu nại có thể kháng cáo tố tụng rằng không đưa ra được giải pháp hoặc giải pháp không thỏa đáng?6.4. Bên khiếu nại có thể nộp lại khiếu nại tương tự nếu không nhận được trả lời hoặc họ đã nhận được giải pháp mà họ cho là không thỏa đáng?
 


1. Các câu hỏi chung về ASSIST

1.1 Có bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào khi sử dụng ASSIST không?

Không, ASSIST có thể được sử dụng miễn phí. Không có phí, lệ phí, và không có chi phí đăng ký hoặc chi phí nộp.

1.2 Tại sao ASSIST hiện chỉ khả dụng cho các khiếu nại liên quan đến thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ xuyên biên giới trong ASEAN? Khi nào sẽ được mở rộng cho các vấn đề đầu tư?
ASSIST đã có sẵn cho các vấn đề liên quan đến thương mại hoàng hóa từ tháng 8, 2016 và cho các vấn đề xảy ra liên quan đến thương mại dịch vụ xuyên biên giới trong ASEAN từ 1 tháng 5 năm 2019. ASSIST có thể sẽ được mở rộng sang các vấn đề đầu tư năm 2020.

1.3 Có nghĩa là gì khi nói rằng ASSIST là không ràng buộc?  
Không ràng buộc có nghĩa là các Quốc gia thành viên ASEAN có thể quyết định không chấp nhận khiếu nại hoặc đưa ra giải pháp một khi khiếu nại đã được nộp trên hệ thống ASSIST. Mặc dù ASSIST không ràng buộc, các Quốc gia thành viên ASEAN sẽ giải quyết các khiếu nại trên cơ sở nỗ lực tốt nhất.      

1.4. Tại sao ASSIST là tư vấn về bản chất? 
ASSIST không phải là mở ra một hệ thống tư pháp trước tòa án quốc gia hay quốc tế và nó không được quản lý và quyết định bởi một thẩm phán, trọng tài viên, hòa giải viên, hội đồng chuyên gia hoặc cơ quan xét xử thứ ba độc lập. Nó mở ra thông qua tư vấn trực tuyến trực tiếp thông qua nền tảng phần mềm ASSIST giữa các doanh nghiệp có trụ sở tại ASEAN (các công ty hoặc hiệp hội thương mại/phòng thương mại) và các Chính phủ ASEAN.
 
1.5. Loại thông tin nào sẽ được đặt trong trang diễn đàn công cộng của trang web ASSIST? 
Theo thời gian, Diễn đàn Công cộng sẽ cung cấp thông tin có thể hữu ích cho các Doanh nghiệp ASEAN đang tìm kiếm giải pháp kinh doanh trong khi kinh doanh trong khu vực. Thông tin sẽ bao gồm các câu chuyện thành công, các nghiên cứu trường hợp và hướng dẫn nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các thỏa thuận ASEAN. Diễn đàn cũng sẽ khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm của mình và các bài học hữu ích trong việc tìm kiếm giải pháp trong ASEAN.  Không có thông tin bí mật được đưa lên diễn đàn.
 
1.6. Khiếu nại sẽ được bảo mật không?  Ai có quyền truy cập thông tin cung cấp bởi bên khiếu nại  trong đơn khiếu nại hoặc chính phủ ASEAN như là một phần của giải pháp đang được đề xuất?
Bảo mật là vô cùng quan trọng và chỉ những người khiếu nại, các Quốc gia thành viên ASEAN trực tiếp liên quan và Ban Thư ký ASEAN mới có quyền truy cập khiếu nại thực tế và giải pháp được đề xuất. (Vui lòng xem phần từ chối trách nhiệm pháp lý trên trang Web ASSIST về vấn đề này).
 
1.7. Sau đó, bất kỳ thông tin nào được trao đổi thông qua ASSIST có thể được sử dụng trong tòa án của pháp luật cho các mục đích tranh tụng trong nước hoặc giải quyết tranh chấp quốc tế (tức là, WTO và / hoặc ASEAN) không?
Không. Tuyên bố từ chối trách nhiệm của ASSIST (vui lòng xem đường liên kết ở chân trang của tất cả các trang web của ASSIST) là rõ ràng. Không có thông tin hay tuyên bố nào được đưa ra bởi bên khiếu nại hoặc bởi các quốc gia thành viên ASEAN trong quy trình của ASSIST có thể được sử dụng trong các vụ kiện quốc gia hoặc quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù không được thi hành tại tòa án, các giải pháp được đề xuất có thể có giá trị cụ thể trong bối cảnh của khiếu nại tương tự trước các cơ quan hành chính (ví dụ cán bộ hải quan, cán bộ thương mại, cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu, các cơ quan đánh giá phù hợp, v.v...) của quốc gia thành viên ASEAN đã đề xuất giải pháp.2. Phạm vi của ASSIST
 
2.1 Một Doanh nghiệp ASEAN có thể khiếu nại Chính phủ của mình không?

Không. ASSIST chỉ dành cho các vấn đề thương mại xuyên biên giới trong ASEAN giữa một Doanh nghiệp ASEAN đã đăng ký hợp pháp tại một trong các Quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ của một trong chín Quốc gia thành viên ASEAN khác. Các vấn đề hoàn toàn trong nước Chính phủ sở tại của doanh nghiệp khiếu nại không thể giới thiệu thông qua ASSIST. Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ, thuộc công ty mẹ có trụ sở tại Quốc gia thành viên ASEAN A, cung cấp dịch vụ của mình tại Quốc gia thành viên ASEAN B, có ý định nộp đơn khiếu nại chống lại Quốc gia thành viên ASEAN B, thì công ty mẹ tại Quốc gia thành viên ASEAN A sẽ nộp đơn khiếu nại lên ASSIST. Tuy nhiên, vụ việc cũng có thể được đệ trình ‘ẩn danh’ bởi một hiệp hội thương mại, phòng thương mại,  hội đồng kinh doanh, liên đoàn doanh nghiệp, luật sư hoặc công ty luật đã đăng ký có trụ sở tại ASEAN thay mặt cho bên khiếu nại thật sự.

2.2 ASSIST có thể được sử dụng để khiếu nại Chính phủ của một quốc gia ngoài ASEAN không (ví dụ Australia, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, v.v.)?
Không. ASSIST chỉ dành cho vấn đề thương mại xuyên biên giới giữa ASEAN giữa một Doanh nghiệp ASEAN được đăng ký hợp pháp tại một quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ của một trong chín quốc gia thành viên ASEAN khác.
 
2.3 Bên khiếu nại có thể khiếu nại liên quan đến một biện pháp đã có trước tòa án quốc gia trong vụ kiện trong nước, hay đó là đối tượng của một hòa giải đang diễn ra hoặc đã được Chính phủ của mình đưa ra WTO hoặc ASEAN theo các cơ chế giải quyết tranh chấp tương ứng?
Không. Nếu khiếu nại được nộp trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, Ban Thư ký ASEAN hoặc quốc gia Đích đến có thể sẽ từ chối đơn khiếu nại vì không được nộp một cách hợp lệ.3. Trước khi khiếu nại
 
3.1 Có cần thiết phải xin phép hoặc xin hỗ trợ từ Chính phủ ASEAN nơi bên khiếu nại đăng ký hợp pháp trước khi gửi khiếu nại lên ASSIST không?

Không.  ASSIST sẵn có cho sử dụng trực tiếp bởi Doanh nghiệp ASEAN và không cần tìm kiếm sự cho phép của Chính phủ sở tại của họ. Mặc dù nói như vậy, bên khiếu nại được khuyến khích tìm kiếm ý kiến và hỗ trợ có thể của Chính phủ nước họ trước khi nộp khiếu nại thông qua ASSIST.
 
3.2. Nếu bên khiếu nại không hiểu đầy đủ các Hiệp định ASEAN hoặc cần tư vấn trước khi khiếu nại, các nguồn lực sẵn có để tìm kiếm tư vấn và hướng dẫn là gì?
Bên khiếu nại có thể tìm kiếm ý kiến và hỗ trợ có thể của chính phủ nước họ trước khi nộp khiếu nại thông qua ASSIST. Họ cũng có thể tìm kiếm sự hướng dẫn và trợ giúp từ các chuyên gia tư vấn độc lập, các luật sư, công ty luật, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, các hiệp hội thương mại hoặc thậm chí là học viện. Hướng dẫn và hỗ trợ của bất kỳ bên nào trong số này cũng là rất khuyến khích khi bên khiếu nại là các doanh nghiệp có thể bị hạn chế về năng lực kỹ thuật liên quan đến hiểu biết các vấn đề ASEAN hoặc khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh.
 
3.3. Nếu khiếu nại  là một doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa (MSME), cách tốt nhất để tìm kiếm hỗ trợ khi nộp khiếu nại ASSIST là gì?
Bằng cách tìm kiếm sự hướng dẫn và trợ giúp từ các chuyên gia tư vấn độc lập, luật sư, công ty luật, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hiệp hội thương mại hoặc thậm chí là học viện. Hoặc bằng cách tìm kiếm ý kiến và hỗ trợ có thể của chính phủ nước họ trước khi nộp đơn khiếu nại thông qua ASSIST.
 
3.4. Làm thế nào để bên khiếu nại chắc chắn rằng vấn đề đang ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của mình nằm trong phạm vi của ASSIST?
Phạm vi của ASSIST được trình bày trên trang web của ASSIST. Khiếu nại có thể bị từ chối nếu thuộc một trong các loại sau:
Nó không được bảo vệ hoặc quy định bởi bất kỳ hiệp định thương mại ASEAN nào;
Nó vượt ra ngoài thương mại trong khối ASEAN;
Nó chỉ là một tranh chấp giữa các doanh nghiệp;
Nó không được hỗ trợ bởi thông tin đầy đủ và đáng tin cậy;
Nó phải chịu sự xem xét hành chính hoặc tư pháp pháp lý khác và / hoặc kiện tụng; và
Nó đang đề cập các vấn đề đầu tư, hiện chưa có sẵn theo ASSIST.

Do đó, bên khiếu nại nên thực hiện nghiên cứu cẩn thận trên cơ sở thông tin được cung cấp trên trang web của ASSIST và / hoặc tìm kiếm sự hướng dẫn và trợ giúp từ chính phủ của mình hoặc từ các chuyên gia tư vấn độc lập, luật sư, công ty luật, hội đồng kinh doanh, phòng thương mại, liên đoàn kinh doanh và hiệp hội thương mại.
 
3.5. Tại sao điều quan trọng là phải xây dựng được một trường hợp được tranh luận/chứng minh rõ ràng và kỹ lưỡng trước khi gửi khiếu nại trên on ASSIST?Điều này rất quan trọng vì vụ việc sẽ được kiểm tra bởi các cơ quan hữu quan có liên quan đến ASSIST. Biện pháp hoặc thực hành đang bị thách thức, hoặc vấn đề mà bên khiếu nại phải đối mặt phải được trình bày rõ ràng, và rất khuyến khích rằng tài liệu hỗ trợ phải được cung cấp. Bên khiếu nại thậm chí có thể xem xét đề xuất các giải pháp có thể để tạo thuận lợi cho quá trình. Các khiếu nại được trình bày toàn diện sẽ có cơ hội được Quốc gia Đích đến chấp nhận cao hơn, với mục tiêu tìm ra giải pháp.4. Khiếu nại 
 
4.1 Bên khiếu nại có cần đăng ký trước để thể hiện rằng công ty của mình là một doanh nghiệp hoặc hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN hay đăng ký tự động khi gửi khiếu nại? 

Không có quá trình đăng ký trước. Bên khiếu nại phải cung cấp số đăng ký kinh doanh quốc gia và bằng chứng đăng ký, đây là điều bắt buộc trong mẫu đơn khiếu nại trên trang web của ASSIST. Luật sư hoặc công ty luật nộp đơn khiếu nại thay mặt cho khách hàng của họ (khiếu nại ẩn danh) trước tiên phải đăng ký với Ban thư ký ASEAN và nộp một mẫu đơn dành riêng để có được Mã Vụ việc Bảo mật từ Ban thư ký ASEAN.

4.2. Bên khiếu nại có cần điền biểu mẫu khiếu nại trực tuyến và đăng ký mỗi lần họ muốn khiếu nại không hay họ có thể nộp nhiều khiếu nại với một mẫu đơn?
Người khiếu nại phải điền vào Mẫu Khiếu nại trực tuyến mỗi lần doanh nghiệp (hoặc đơn vị đại diện, trong các khiếu nại ẩn danh) gửi khiếu nại mới với tất cả các trường bắt buộc đã hoàn thành.
 
4.3. Bên khiếu nại có cần đăng ký là Doanh nghiệp ASEAN tại đăng ký trung tâm nào đó không?
Không, không có đăng ký trung tâm. Chỉ có luật sư hoặc công ty luật nộp đơn khiếu nại thay mặt cho khách hàng của họ (khiếu nại ẩn danh) trước tiên phải đăng ký với Ban thư ký ASEAN và nộp một mẫu đơn dành riêng để có được Mã vụ việc Bảo mật từ Ban thư ký ASEAN.
 
4.4. Điều gì có nghĩa là một Doanh nghiệp ASEAN (tức là, công ty hoặc hiệp hội thương mại) đăng ký hợp pháp tại một trong mười quốc gia thành viên ASEAN?
Điều này có nghĩa là Doanh nghiệp ASEAN đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của quốc gia mà nó hoạt động và đã đăng ký làm doanh nghiệp hoặc hiệp hội thương mại / phòng thương mại / hội đồng kinh doanh / liên đoàn doanh nghiệp. Điều này sẽ phù hợp với luật pháp hiện hành tại quốc gia ASEAN tương ứng. Tiêu chí tương tự áp dụng cho luật sư hoặc công ty luật nộp đơn khiếu nại thay mặt cho khách hàng của họ. Họ sẽ cần phải xuất trình đăng ký với một trong các quốc gia thành viên ASEAN và giấy phép hành nghề để hành nghề luật trong khu vực tài phán ASEAN có liên quan.
 
4.5. Nếu bên khiếu nại là văn phòng ASEAN đã đăng ký hợp pháp (tức là, chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, nhà máy, trung tâm phân phối, v.v . .) của một công ty đa quốc gia từ một quốc gia bên ngoài ASEAN, thì khiếu nại có thể được gửi bởi “trụ sở chính” của bên khiếu nại nằm tại quốc gia ngoài ASEAN không?
Không. Khiếu nại phải được nộp bởi doanh nghiệp hoạt động tại một trong các quốc gia ASEAN. Tuy nhiên, "trụ sở chính' có thể cung cấp tư vấn hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho Doanh nghiệp ASEAN khi đơn vị này nộp đơn khiếu nại.
 
4.6. Khiếu nại có thể được gửi bởi nhà tư vấn, luật sư hoặc cố vấn thay mặt cho Doanh nghiệp ASEAN không? Nếu có, số đăng ký kinh doanh và bằng chứng đăng ký nào nên được cung cấp? 
Có, khiếu nại có thể được gửi bởi một nhà tư vấn, luật sư hoặc cố vấn thay mặt cho Doanh nghiệp ASEAN, nhưng trong trường hợp này, số đăng ký và bằng chứng đăng ký pháp lý phải là của Doanh nghiệp ASEAN (AE) được đại diện, bởi vì đó là Khiếu nại của AE đang được nộp. Tất nhiên, Bên khiếu nại có thể được tư vấn và hỗ trợ trong việc nộp khiếu nại của họ bởi các cá nhân hoặc tổ chức không làm việc cho Doanh nghiệp ASEAN đó. Tuy nhiên, nếu khiếu nại được nộp là khiếu nại ẩn danh, số đăng ký kinh doanh (đối với hiệp hội thương mại, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, v.v.) và bằng chứng đăng ký pháp lý (đối với luật sư và công ty luật) sẽ là của  đơn vị nộp đơn khiếu nại thay mặt cho doanh nghiệp ASEAN chứ không phải của chính doanh nghiệp ASEAN.

4.7. Một cá nhân có thể gửi khiếu nại trên ASSIST không?
Không. Tại thời điểm này, ASSIST chỉ có sẵn để sử dụng cho các doanh nghiệp đã đăng ký hợp pháp (nghĩa là, thực thể hợp pháp). Nó không dành cho cá nhân (tức là thể nhân). Tuy nhiên, một luật sư cá nhân có thể nộp đơn khiếu nại ẩn danh thay mặt cho một trong những khách hàng của mình (tức là, một Doanh nghiệp có trụ sở tại ASEAN), miễn là tất cả các yêu cầu khác đều được đáp ứng.

4.8. Bên khiếu nại có thể gửi khiếu nại ẩn danh mà không sử dụng tên công ty của mình không? Nếu có, phương pháp thay thế để làm như vậy là gì?
Có, khiếu nại ẩn danh có thể được gửi khi bên khiếu nại muốn, vì bất kỳ lý do gì, danh tính của nó không được tiết lộ cho Đầu mối liên lạc Sở tại và/hoặc Đích đến . Để làm như vậy, bên khiếu nại có thể sử dụng một hiệp hội thương mại hoặc tổ chức đại diện tương tự (ví dụ: phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, luật sư hoặc công ty luật) để khiếu nại thay mặt. Hiệp hội thương mại hoặc tổ chức đại diện có trụ sở tại ASEAN không cần chỉ ra tên của (các) Doanh nghiệp ASEAN cụ thể mà họ nộp đơn khiếu nại thay mặt và chỉ cần nộp đơn khiếu nại bằng cách sử dụng số đăng ký kinh doanh của riêng mình (ví dụ: số đăng ký kinh doanh tại khu vực tài phán ASEAN nơi nó được hợp nhất hoặc giấy phép hành nghề cho luật sư hoặc công ty luật). Luật sư và các công ty luật cũng cần đăng ký trước với Ban thư ký ASEAN và nộp một mẫu đơn chuyên dụng để nhận được một Mã vụ việc Bảo mật được sử dụng khi nộp đơn khiếu nại nặc danh. Cách tiếp cận này cũng nhằm cho phép nhiều người khiếu nại, có cùng một vấn đề thương mại, tránh phải nộp nhiều đơn khiếu nại. Cần lưu ý rằng phí có thể được áp dụng khi các đơn vị đại diện cung cấp dịch vụ này cho các Doanh nghiệp ASEAN tìm kiếm sự ẩn danh.

4.9. Tại sao/khi nào bên khiếu nại hoặc nhiều bên khiếu nại nên xem xét việc gửi một khiếu nại thông qua hiệp hội thương mại ASEAN hoặc phòng thương mại, hội đồng kinh doanh hoặc liên đoàn kinh doanh đã đăng ký hợp pháp? 
Chế độ này có thể được sử dụng nếu một số công ty đều có cùng một vấn đề hoặc vụ việc thương mại và họ quyết định sử dụng hiệp hội doanh nghiệp đại diện của họ (ví dụ: hiệp hội thương mại, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, v.v.) để nộp đơn khiếu nại thay mặt họ tìm kiếm một giải pháp cho tất cả họ. Một tình huống khác có thể là doanh nghiệp không muốn tiết lộ danh tính do sự nhạy cảm tiềm ẩn của một vấn đề và muốn hiệp hội doanh nghiệp của mình gửi khiếu nại đại diện, do đó duy trì ẩn danh . Trong trường hợp sau, các luật sư hoặc công ty luật được đăng ký hợp lệ và có giấy phép của ASEAN cũng có thể được sử dụng, tùy theo việc họ đáp ứng các yêu cầu đăng ký với Ban Thư ký ASEAN.

4.10. Bên khiếu nại có thể tải lên bất kỳ tài liệu nào (ví dụ luật, thư từ với cơ quan thẩm quyền, giấy phép, bằng chứng ảnh, biên bản ghi nhớ pháp lý, v,v....) khi nộp đơn khiếu nại của mình không?
Có. Trong bất kỳ định dạng nào, miễn là nó nằm trong giới hạn Mb đối với các tệp đính kèm được chỉ định trong mẫu đơn khiếu nại trực tuyến ASSIST. Trong trường hợp đặc biệt, bên khiếu nại có thể được yêu cầu cung cấp cho Quản trị viên trung tâm thông tin bổ sung qua email.
 
4.11. Có thể lưu bản nháp khiếu nại trên trang web của ASSIST (tức là biểu mẫu khiếu nại trực tuyến) để hoàn thành sau này không? 
Không. Bên khiếu nại nên làm việc ngoại tuyến để chuẩn bị khiếu nại, sau đó sao chép và dán thông tin vào mẫu đơn khiếu nại trực tuyến tại thời điểm khiếu nại.
 
4.12. Có thể nộp một đơn khiếu nại chống lại nhiều quốc gia thành viên ASEAN nếu cùng một vấn đề thương mại đang xảy ra tại nhiều quốc gia?
Không. Mỗi khiếu nại chỉ có thể chống lại một quốc gia thành viên ASEAN tại bất kỳ thời điểm nào. Bên khiếu nại sẽ phải nộp nhiều đơn khiếu nại nếu gặp phải vấn đề tương tự ở nhiều quốc gia.
 
4.13. Bên khiếu nại có cần gửi một bản sao khiếu nại tới bất kỳ bên hành động nào khác trong ASSIST không ? 
Không. Tất cả thông tin liên lạc được thực hiện trực tuyến thông qua nền tảng ASSIST.
 
4.14. Có thể gửi khiếu nại bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh không? Nếu không, ít nhất một số thông tin hỗ trợ thực tế và pháp lý (ví dụ bằng chứng đăng ký công ty hoặc bản sao của luật quốc gia) có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ của bên khiếu nại hoặc quốc gia nơi vấn đề thương mại đang xảy ra không? 
Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính thức trong hệ thống và khiếu nại phải được viết bằng tiếng Anh. Tất cả các tài liệu hỗ trợ được bên khiếu nại tải lên (như tóm tắt pháp lý, báo cáo kỹ thuật và tương tự) phải được viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bất kỳ tài liệu chính thức nào như bằng chứng đăng ký, luật quốc gia, chứng chỉ, giấy phép hoặc tương tự, được viết bằng ngôn ngữ chính thức quốc gia đều có thể được tải lên hệ thống để hỗ trợ khiếu nại, nhưng phải kèm theo bản dịch tiếng Anh. Giải pháp từ Quốc gia đích đến cũng sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh.5. Khi khiếu nại được nộp
 
5.1. Bên khiếu nại sẽ làm gì khi bị mất hoặc quên ID theo dõi và e-mail được sử dụng để khiếu nại?
Bên khiếu nại nên liên hệ với Đầu mối Liên lạc của Ban thư ký ASEAN như được hiển thị trên trang web của ASSIST.
 
5.2. Điều gì xảy ra với khiếu nại nếu bị từ chối hoặc bởi Quản trị Trung tâm (CA) hoặc Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP)?
Khi một khiếu nại bị từ chối, thủ tục đó được kết thúc về mặt kỹ thuật và khiếu nại được chấm dứt. Tuy nhiên, Bên khiếu nại có thể nộp đơn khiếu nại mới theo ASSIST, cung cấp thông tin bổ sung hoặc mới để biện minh cho khiếu nại của mình hoặc tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác để tìm giải pháp phù hợp, bao gồm đưa vấn đề đến các cơ chế giải quyết tranh chấp khác (xem thông tin được cung cấp bên dưới trong phần "Một khi một giải pháp được cung cấp”).
 
5.3. Quản trị Trung tâm hoặc Đầu mối Liên lạc Đích đến có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ bên khiếu nại (Doanh nghiệp ASEAN) không?
Họ có thể. Quản trị Trung tâm có thể gửi khiếu nại trở lại Doanh nghiệp bằng cách sử dụng chức năng ‘Chưa đầy đủ’ trên hệ thống ASSIST và yêu cầu thêm thông tin. Đầu mối liên lạc đích đến chỉ có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ Doanh nghiệp ASEAN thông qua Quản trị Trung tâm và việc này sẽ được thực hiện ’ngoại tuyến' (tức là, qua e-mail hoặc liên lạc qua điện thoại). Đầu mối Liên lạc Đích đến không có liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp ASEAN.
 
5.4. Bên khiếu nại có thể tình nguyện cung cấp thêm thông tin sau khi đã nộp khiếu nại không? Nếu có, thủ tục để làm như vậy là gì? 
Không. Bên khiếu nại không thể cung cấp thêm thông tin sau khi khiếu nại đã được chấp nhận hoặc từ chối bởi Quản trị Trung tâm hoặc Quốc gia Đích đến. Để làm như vậy, bên khiếu nại sẽ phải rút đơn khiếu nại và nộp đơn mới với thông tin bổ sung.
 
5.5. Có thể rút đơn khiếu nại sau khi bên khiếu nại đã nộp không? Nếu có, thủ tục để làm như vậy là gì?
Có thể. Chỉ bên khiếu nại mới có thể rút đơn khiếu nại bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện. Để làm như vậy, bên khiếu nại sẽ cần phải đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của mình, mở đơn khiếu nại và nhấp vào chức năng ‘Rút'.  Tất cả các tác nhân có liên quan theo ASSIST sẽ được hệ thống ASSIST tự động thông báo về việc rút.
 
5.6 Doanh nghiệp ASEAN có trực tiếp liên lạc với Đầu mối Liên lạc Đích đến hoặc với Cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm không?
Không. Không có liên hệ trực tiếp ở bất kỳ giai đoạn nào trong quy trình.
 
5.7 Tần suất Đầu mối Liên lạc Đích đến có thể đề nghị gia hạn thời gian tối đa 20 ngày?
Chỉ một lần sử dụng chức năng trực tuyến.
 
5.8 Bên khiếu nại nên làm gì nếu không nhận được phản hồi từ ASSIST với câu trả lời trong vòng 30 đến 50 ngày làm việc (tức là 6-10 tuần lịch) từ ngày Đầu mối Liên lạc Đích đến chấp nhận khiếu nại?
Trong trường hợp này, bên khiếu nại có thể liên hệ với Quản trị Trung tâm của ASSIST qua email (xem trang web của ASSIST để biết chi tiết liên hệ của Đầu mối Liên lạc ASSIST của Ban thư ký ASEAN) để hỏi về tình trạng tiến hành của vụ việc, hoặc liên hệ với Đầu mối Liên lạc Sở tại ở quốc gia của mình để đại diện theo dõi với Đầu mối Liên hệ Đích đến về lý do tại sao có sự chậm trễ.6. Cung cấp giải pháp

6.1 Bên khiếu nại có thể làm gì nếu không nhận được giải pháp cho khiếu nại của mình?
Trong trường hợp này, bên khiếu nại có thể liên hệ với Quản trị Trung tâm của ASSIST bằng cách gửi email để hỏi về tình trạng của vụ việc và liên hệ với Đầu mối Liên lạc sở tại ở Quốc gia của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình. Bên khiếu nại có thể tìm kiếm các lựa chọn khác bao gồm các cơ chế giải quyết tranh chấp (ví dụ: các thủ tục của Cơ chế giải quyết tranh chấp tăng cường ASEAN, thông qua Chính phủ nước nhà, hoặc kiện tụng quốc gia tại quốc gia đích đến, hoặc hòa giải, hoặc thậm chí các thủ tục của Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, thông qua Chính phủ nước mình đóng vai trò là thành viên WTO chống lại nước đích đến).
 
6.2 Bên khiếu nại có thể làm gì nếu không hài lòng với giải pháp cho khiếu nại của mình?
Trong trường hợp này, bên khiếu nại có thể xem xét nộp đơn khiếu nại mới theo ASSIST với thông tin thực tế mới hoặc bổ sung hoặc tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác, bao gồm cả việc truy đòi các cơ chế giải quyết tranh chấp như đã nêu trong 6.1 ở trên.
 
6.3. Bên khiếu nại có thể kháng cáo tố tụng rằng không đưa ra được giải pháp hoặc giải pháp không thỏa đáng?
Không. ASSIST là một cơ chế tự nguyện và không ràng buộc. Đây không phải là một phần của thủ tục tố tụng mà bên khiếu nại có thể kháng cáo quyết định của chính phủ.
 
6.4. Bên khiếu nại có thể nộp lại khiếu nại tương tự nếu không nhận được trả lời hoặc họ đã nhận được giải pháp mà họ cho là không thỏa đáng?Có, về mặt kỹ thuật có thể, nhưng có thể sẽ không hiệu quả và lãng phí thời gian và tài nguyên. Tuy nhiên, nếu bên khiếu nại quyết định làm như vậy, chúng tôi khuyến nghị nên xem xét cải cách khiếu nại, cung cấp thêm bằng chứng thực tế hoặc lập luận pháp lý để Quốc gia Đích đến xem xét.