Quy trình & Hướng dẫn

Để người sử dụng làm quen với cơ chế của ASSIST, năm hướng dẫn đã được chuẩn bị và có sẵn để tải xuống bằng cách nhấp vào các biểu tượng bên dưới.

Các hướng dẫn liên quan đến một số tình huống sẽ giúp người sử dụng hiểu quy trình ASSIST và vai trò của các bên tham gia khác nhau.
 

Tình huống này là một khiếu nại bị từ chối bởi Quản trị Trung tâm của ASSIST vì nó không được Bên khiếu nại (Doanh nghiệp ASEAN) đưa ra một cách hợp lệ do đây là vấn đề riêng tư của một cá nhân chứ không phải là vấn đề của công ty
Tình huống này là một khiếu nại liên quan đến thương mại hoàng hóa mà được Quản trị Trung tâm của ASSIST chấp nhận là đã được gửi hợp lệ bởi một Hiệp hội Thương mại đại diện cho Bên khiếu nại (Doanh nghiệp ASEAN), nhưng bị từ chối bởi Đầu mối Liên lạc Đích đến/Nước Đích đến.
Tình huống này là của một khiếu nại liên quan đến thương mại hàng hóa mà được chấp nhận bởi Quản trị Trung tâm của ASSIST là được gửi hợp lệ bởi một Công ty Luật đại diện cho Bên Khiếu nại (Doanh nghiệp ASEAN) và cũng được chấp nhận bởi Đầu mối Liên lạc Đích đến/Nước Đích đến như là một vấn đề mà họ sẵn sàng tham gia với Doanh nghiệp ASEAN, tương tác với Cơ quan thẩm quyền trong nước và cung cấp một giải pháp cho Doanh nghiệp ASEAN thông qua ASSIST và giải pháp được chấp nhận bởi Doanh nghiệp ASEAN.
Tình huống này là của một khiếu nại liên quan đến thương mại dịch vụ (Mode 1 hoặc Cung ứng qua biên giới) mà được chấp nhận bởi Quản trị Trung tâm của ASSIST là đã được gửi hợp lệ bởi Bên khiếu nại (Doanh nghiệp ASEAN) và cũng được chấp nhận bởi Đầu mối Liên lạc Đích đến/Nước Đích đến như là một vấn đề mà họ sẵn sàng tham gia với Doanh nghiệp ASEAN, tương tác với các Cơ quan thẩm quyền trong nước và đưa ra giải pháp cho Doanh nghiệp ASEAN thông qua ASSIST và giải pháp được chấp nhận bởi Doanh nghiệp ASEAN.
Tình huống này là của một khiếu nại liên quan đến thương mại dịch vụ (Mode 3 hoặc Hiện diện Thương mại) mà được chấp nhận bởi Quản trị Trung tâm của ASSIST là được gửi hợp lệ bởi Bên khiếu nại (Doanh nghiệp ASEAN), là công ty mẹ ở một Quốc gia thành viên ASEAN khác của công ty con nơi mà Quốc gia Thành viên ASEAN Đối tượng hoặc Đầu mối liên lạc Đích đến/Nước Đích đến có trụ sở đặt tại và là bên thực sự có vấn đề hoặc khiếu nại, nhưng bị từ chối bởi Đầu mối Liên lạc Đích đến.
 

Biểu đồ dòng chảy sau đây cung cấp tóm tắt trực quan về quy trình ASSIST. Các từ viết tắt sau đây được áp dụng: 

AE:      Doanh nghiệp ASEAN
CA:      Quản trị Trung tâm
DCP:   Đầu mối Liên lạc Đích đến
HCP:   Đầu mối liên lạc Sở tại
RA:      Cơ quan thẩm quyền
flow assist