Nộp khiếu nại

Xin vui lòng nhấp vào biểu tượng lựa chọn bên dưới và điền vào biểu mẫu được yêu cầu để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại mà bạn đang gặp phải. Các trường được đánh dấu* là các trường bắt buộc. Xin lưu ý rằng, nếu bạn yêu cầu ẩn danh, khiếu nại của bạn có thể được gửi bởi một hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN, hoặc bởi bất kỳ thực thể đại diện nào bạn chọn, như phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc luật sư hay công ty luật đã đăng ký. Trong trường hợp này, đơn vị đại diện sẽ sử dụng số đăng ký của mình từ khu vực tài phán ASEAN nơi nó được hợp nhất.                                              

 KHÔNG ẨN DANH                                                                     ẨN DANH                                                                           ẨN DANH


Khiếu nại của bạn sẽ được Quản trị Trung tâm của ASSIST xử lý trong vòng tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp. Để gửi khiếu nại hợp lệ, bạn sẽ xác minh việc gửi của bạn bằng cách trả lời email tự động mà bạn sẽ nhận từ ASSIST ngay sau khi gửi. Nếu bạn không nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy, vui lòng xác minh email của bạn và gửi lại khiếu nại.
 
Quản trị Trung tâm của ASSIST có thể yêu cầu bạn gửi lại khiếu nại nếu bất kỳ thông tin nào không đầy đủ hoặc không chính xác. Khi khiếu nại của bạn đã được Quản trị Trung tâm của ASSIST chấp nhận, Đầu mối Liên lạc Đích đến sẽ được yêu cầu trả lời. Nếu khiếu nại được Đầu mối Liên lạc Đích đến chấp nhận, bạn sẽ được thông báo về phản hồi và cuối cùng là về giải pháp được đề xuất (nếu có). Khiếu nại thường được giải quyết và một giải pháp được đề xuất trong vòng 30 đến 50 ngày làm việc kể từ ngày chấp nhận khiếu nại của Đầu mối Liên lạc Đích đến.
 
Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho khiếu nại của các luật sư hoặc công ty luật đã đăng ký tại ASEAN. Đặc biệt, trước khi gửi khiếu nại ASSIST thay mặt cho khách hàng, phải là một Doanh nghiệp ASEAN được đăng ký hợp lệ tại một trong 10 quốc gia thành viên ASEAN, một luật sư hoặc công ty luật có trụ sở tại ASEAN (tức là một luật sư hoặc công ty luật được cấp phép hành nghề luật tại Quốc gia thành viên ASEAN nơi khách hàng có trụ sở hoặc khiếu nại chống lại) phải liên hệ với Ban thư ký ASEAN và cung cấp các dữ liệu cần thiết về đăng ký chuyên môn của mình và khách hàng mà họ đại diện gửi khiếu nại. Để làm như vậy, xin vui lòng tải xuống biểu mẫu cần thiết và gửi cho Ban thư ký ASEAN theo quy định trên biểu mẫu.