เครื่องมือ

วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการในประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักแห่งชาติเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวกับการลงทุน บริการ และการค้า หรือที่เรียกว่า ระบบ ASSIST และสำหรับผู้แทนในภาคธุรกิจต่างๆ โดยจัดให้มีเอกสารการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ ASSIST และวิธีการยืนเรื่องร้องเรียนในระบบ ASSIST หรือการติดต่อกับรัฐบาลอาเซียนที่เกี่ยวกับประเด็นข้ามพรมแดนในอาเซียน
 
ความมุ่งหมายนี้ของระบบ ASSIST มีขึ้นเพื่อจัดให้มีแนวทางที่เรียบง่ายแก่ภาคเอกชนในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการที่มิใช่ภาษี อุปสรรคที่มิใช่ภาษี การรบกวนทางการค้า หรือปัญหาทางการค้าที่อาจจะยับยั้งการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคโดยยกประเด็นหรือข้อกังวลที่กลไกการรวมกลุ่มอาจจะไม่ปรากฎว่าจะดำเนินการได้อย่างเต็มที่หรือเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของความตกลงระดับภูมิภาคในระดับประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบัน ระบบ ASSIST ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการค้าในสินค้าและการค้าในบริการที่ข้ามพรมแดนระหว่างอาเซียนเท่านั้นเพื่อดำเนินการตามความตกลงเศรษฐกิจอาเซียนและภายในขอบข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
คุ่มือนี้ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ARISE) และสหภาพยุโรปเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ การพัฒนาคู่มือนี้เป็นผลมาจากคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) และคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ATF-JCC)

เครื่องมือ

1. การนำเสนอในรูปแบบพาวเวอร์พอยท์ – พาวเวอร์พอยท์จะอธิบายระบบ ASSIST  คืออะไร และโครงสร้างของระบบมีอะไรบ้าง (เช่น การจัดตั้ง ฐานสนับสนุนทางกฎหมาย ขอบข่าย กลไกหลัก และคุณลักษณะสำคัญ) อีกทั้งยังได้แสดงขั้นตอนในระบบ ASSIST ด้วยแผนผังและกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เข้าใจง่าย 
2. คู่มือผู้ใช้ระบบ ASSIST สำหรบภาคธุรกิจ – คู่มือจะแสดงคำชี้แนะและขั้นตอนกลไกของระบบ ASSIST ซึ่งเป็นกลไกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดทำในรูปแบบออนไลน์ และเป็นไปในลักษณะปรึกษาแต่ไม่ผูกพันให้กับภาคธุรกิจในอาเซียน หรือ ‘ผู้ประกอบการอาเซียน’
3. การสาธิตวิธีการใช้ในระบบ ASSIST – เพื่อให้ผู้ใช้ได้คุ้นเคยกับกลไกระบบ ASSIST จึงได้มีการจัดทำการสาธิตในแต่ละขั้นตอนผ่านกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในคู่มือผู้ใช้ระบบ ASSIST ทั้งหมด 5 กรณีขึ้นโดยความมุ่งหมายของการสาธิตนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจในขั้นตอนของระบบ ASSIST และบทบาทความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนได้  ทั้งนี้ การสาธิตดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ระบบ ASSIST ที่ https://assist.asean.org.
4. เครื่องมือ ASSIST (ฉบับสมบูรณ์)