Khiếu nại được nộp bởi một Luật sư hoặc Công ty luật đã đăng ký ASEAN

ASEAN complaint company

Các luật sư hoặc công ty luật đã đăng ký ASEAN có thể nộp một trường hợp ẩn danh thay mặt cho một trong những khách hàng của họ (tức là, Doanh nghiệp ASEAN có vấn đề thương mại). Trong những trường hợp như vậy, luật sư hoặc công ty luật, được cấp phép hành nghề luật tại Quốc gia thành viên ASEAN nơi khách hàng có trụ sở hoặc khiếu nại chống lại, trước tiên phải liên hệ với Ban thư ký ASEAN và cung cấp dữ liệu cần thiết về đăng ký chuyên nghiệp của họ và về khách hàng mà họ đại diện nộp khiếu nại.
Để làm như vậy, xin vui lòng tải xuống biểu mẫu \ và gửi bằng email tới Ban thư ký ASEAN tại assist@asean.org theo quy định trong biểu mẫu. 

Sau khi Ban thư ký ASEAN cung cấp Mã Vụ việc Bảo mật (CCC) bằng email cho luật sư hoặc công ty luật, khiếu nại thực tế có thể được nộp. Để làm như vậy, xin vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại mà Doanh nghiệp ASEAN gặp phải. Các trường đánh dấu * là các trường bắt buộc. Nếu không có công ty luật nào tồn tại, các luật sư cá nhân có thể chèn thông tin cá nhân của họ hai lần (tức là, trong các trường về Công ty Luật và Luật sư).

Để gửi khiếu nại hợp lệ, bạn phải xác minh việc gửi của mình bằng cách trả lời email tự động mà bạn sẽ nhận từ ASSIST ngay sau khi gửi (vui lòng kiểm tra thư rác/hộp thư rác).

LAW FIRM

* Law Firm Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction(s) where Local Office(s) is(are) Established

LAWYER

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  ASEAN Jurisdiction(s) where Admitted to Practice Law

Complaint description

* Confidential Case Code

* Country of Legal Registration

* Legal Registration Number

* Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved