Khiếu nại được gửi bởi Doanh nghiệp ASEAN

ASEAN complaint companyVui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại mà bạn đang gặp phải. Các trường đánh dấu * là các trường bắt buộc. 

Xin lưu ý rằng, nếu bạn yêu cầu ẩn danh, khiếu nại của bạn nên được gửi bởi một hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN, hoặc bởi bất kỳ thực thể đại diện nào mà bạn chọn, chẳng hạn như phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc luật sư hay công ty luật đã đăng ký. Các biểu mẫu chuyên dụng có sẵn dưới các biểu tượng tương ứng.

Để gửi khiếu nại hợp lệ, bạn phải xác minh việc gửi của mình bằng cách trả lời email tự động mà bạn sẽ nhận từ ASSIST ngay sau khi gửi (vui lòng kiểm tra thư rác/hộp thư rác).

ASEAN Enterprise

* ASEAN Enterprise Name

* Company Size

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Company Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved