ຊຸດເຄື່ອງມື

ຈຸດປະສົງຂອງຊຸດເຄື່ອງມືນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ  ໝາຍໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຫຼັກ ຫຼື ຜູ້ປະສານງານລະດັບປະເທດ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບການລົງທືນ, ການບໍລິການ ແລະ ການຄ້າອາຊຽນ ຫຼື ‘ASSIST’, ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ພ້ອມດ້ວຍຊຸດອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ ASSIST ກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ ASSIST ເພື່ອຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ ຫຼື ມີປະຕິສຳພັນກັບບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດອາຊຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນບັນຫາການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນຂອງອາຊຽນ.

ຈຸດປະສົງຂອງ ASSIST ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີວິທີການແບບກະທັດຫັດງ່າຍດາຍໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນຂອງອາຊຽນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານພາສີອາກອນ, ອຸປະສັກທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານພາສີອາກອນ, ຄວາມຝືດເຄືອງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ບັນຫາການຄ້າທີ່ອາດຈະເປັນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ຫຼື ດ້ານການບໍລິການໃນພາກພື້ນ, ດ້ວຍການຍົກບັນຫາ ຫຼື ຄວາມກັງວົນໃຈ ໃນບ່ອນທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົນໄກການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາສະເພາະຂອງພາກພື້ນໃນລະດັບປະເທດ. ປະຈຸບັນນີ້ ASSIST ອະນຸຍາດໃຫ້ພຽງແຕ່ໃຫ້ມີຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້າດ້ານການບໍ ລິການຂ້າມຊາຍແດນເທົ່ານັ້ນ ພາຍໃນພາກພື້ນອາຊຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາດ້ານເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ໃນຂອບເຂດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC).

ຊຸດເຄື່ອງມືນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນອາ ຊຽນ (ARISE) Plus ຊຶ່ງແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອສະໜັບສະໜູນພາກພື້ນອາຊຽນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ. ການສ້າງຊຸດເຄື່ອງມືນີ້ ແມ່ນອີງຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ (SEOM) ແລະ ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາດ້ານການ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຮ່ວມກັນດ້ານການຄ້າອາຊຽນ (ATF-JCC).

 ເຄື່ອງມື

  1. ຕົວຢ່າງການນຳສະເໜີ PowerPoint - PowerPoint ອະທິບາຍວ່າ ASSIST ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງອົງການ (ເຊັ່ນ: ການສ້າງ ຕັ້ງ, ພື້ນຖານດ້ານກົດໝາຍ, ຂອບເຂດ, ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນ), ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງ ASSIST ຜ່ານກະແສແຜນວາດແບບກະທັດຫັດງ່າຍດາຍຂອງກົນໄກ ASSIST ແລະ ກຳນົດເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  2. ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ ASSIST ສຳລັບພາກເອກະຊົນ - ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ສຳລັບພາກເອກະຊົນຂອງອາຊຽນ ຫຼື 'ວິສະຫະກິດຂອງອາຊຽນ' ກ່ຽວກັບກົນໄກການປຶກສາຫາລືໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ອີງໃສ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດຂອງ 'ASSIST'.
  3. ການສອນເພີ່ມຂອງ ASSIST - ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ສາມາດຄຸ້ນເຄີຍກັບກົນໄກຂອງ ASSIST, ໄດ້ສ້າງການສອນພິເສດທີ່ແນະນຳ 5 ຂັ້ນຕອນ ໂດຍອີງໃສ່ກໍລະນີສຶກສາແບບສົມມຸດຕິຖານທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໃນຄູ່ມືຜູ້ນຳໃຊ້ ASSIST. ຈຸດປະສົງຂອງການສອນເພີ່ມແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງ ASSIST ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫຼາກຫຼາຍຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຍັງສາມາດດາວໂຫຼດບັນດາບົດສອນພິເສດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST: https://assist.asean.org.
  4. ຊຸດເຄື່ອງມື ASSIST (ເອກະສານເຕັມຮູບແບບ)