ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກ

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍການໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມລຂອງທ່ານແລະລະຫັດຫມາຍເລກຕິດຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານເພື່ອສາມາດເຂົ້າໄປໃນ dashboard ຂອງ ASSIST ແລະກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດຳເນີນການຍື່ນການຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານ.
Email
ລະຫັດຫມາຍເລກຕິດຕາມ