ข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียนในอาเซียน

ASEAN complaint companyทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียนในอาเซียนอาจจะยื่นข้อร้องเรียนในนามของลูกความของตน (เช่น ผู้ประกอบการอาเซียนกำลังประสบกับปัญหาทางการค้า) ก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่ได้รับอนุญาตว่าความทางกฎหมายในประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ว่าข้อร้องเรียนนั้นเกี่ยวพันหรือเพิพาทกับลูกความของตนจะต้องติดต่อเลขาธิการอาเซียนและให้ข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางวิชาชีพและลูกความที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตน 
โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม \ ที่จำเป็นและส่งแบบฟอร์มนั้นมายังเลขาธิการอาเซียนตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในแบบฟอร์ม
 
เมื่อเลขาธิการอาเซียนได้ให้รหัสเรื่องร้องเรียนที่เป็นความลับ (Confidential Case Code: CCC) จากสำนักเลขาธิการอาเซียนที่อีเมลล์แก่ทนายความหรือสำนักงานกฎหมายแล้ว ข้อร้องเรียนดังกล่าวจึงจะยื่นได้ สำหรับการยื่นนั้น โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มข้างล่างเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าที่ผู้ประกอบการอาเซียนผ่านผู้แทนอย่างเพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ในช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * ใส่ชื่อทนายความ หากไม่ใช่สำนักงานกฎหมาย (เช่น ในช่องสำนักงานกฎหมายและทนายความ)
 
เพื่อให้การยื่นข้อร้องเรียนสมบูรณ์ ท่านจะต้องยืนยันการยื่นข้อร้องเรียนของท่านโดยการตอบกลับอีเมลล์ในระบบอัตโนมัติที่ท่านได้รับจากระบบ ASSIST โดยทันทีภายหลังที่ยื่น (โปรดตรวจสอบที่ spam/กล่องเมลล์ขยะของท่านด้วย)

LAW FIRM

* Law Firm Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction(s) where Local Office(s) is(are) Established

LAWYER

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* รหัสติดตาม

  Address

  City

  ZIP Code

  ASEAN Jurisdiction(s) where Admitted to Practice Law

Complaint description

* Confidential Case Code

* Country of Legal Registration

* Legal Registration Number

* Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

 I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved