ពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់ដោយមេធាវី ឬការិយាល័យមេធាវីដែលបានចុះបញ្ជីនៅអាស៊ាន

ASEAN complaint companyមេធាវី ឬការិយាល័យមេធាវីដែលចុះបញ្ជីនៅអាស៊ានអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអនាមិក តាងនាម​អតិថិជនណាមួយ​របស់ខ្លួន (ដូចជា សហគ្រាសអាស៊ានដែលមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម)។ នៅក្នុង​ករណីនេះ មេធាវី ឬការិយាល័យមេធាវីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈ​ច្បាប់ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ក្នុងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដែលកូនក្ដីរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅ ឬប្រទេសដែលរងពាក្យបណ្ដឹង ត្រូវទាក់ទងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន និងផ្ដល់ទិន្នន័យចាំបាច់អំពីការចុះបញ្ជីវិជ្ជាជីវៈ និងព័ត៌មាន​អំពីអតិថិជនដែលបណ្ដឹងអនាមិកត្រូវបានដាក់ជំនួសឱ្យនោះ។
ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ សូមទាញយកទម្រង់បែបបទ​  \ និងដាក់ទម្រង់បែបបទនោះជូនលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានតាមរយៈអ៊ីមែល assist@asean.org ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងទម្រង់។

នៅពេលដែលលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានផ្ដល់លេខកូដសំណុំរឿងសម្ងាត់ (CCC) តាមរយៈអ៊ីមែល​ទៅឱ្យមេធាវី ឬការិយាល័យមេធាវី នោះពាក្យបណ្ដឹងជាក់ស្ដែងអាចចាប់ផ្ដើមដាក់បានហើយ។
សូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោមដើម្បីផ្ដល់ជូន ASSIST ​នូវព័ត៌មានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់​អំពីបញ្ហា​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែលសហគ្រាសអាស៊ានដែលត្រូវបានតំណាង។ ចន្លោះសម្រាប់បំពេញដែលមានសញ្ញា * គឺជាចន្លោះសម្រាប់បំពេញដែលត្រូវតែបំពេញជាដាច់ខាត។ ប្រសិនបើពុំមានការិយាល័យមេធាវីទេ នោះមេធាវីលក្ខណៈបុគ្គលអាចបញ្ចូល​ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចំនួនពីរដង (ពោលគឺនៅក្នុងចន្លោះសម្រាប់បំពេញសម្រាប់ការិយាល័យមេធាវី និងមេធាវី)។
 
ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឱ្យមានសុពលភាព អ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ជូនរបស់អ្នកដោយឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីមែលស្វ័យប្រវត្តិដែលអ្នកទទួលបានពី ASSIST ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូន (សូមពិនិត្យមើលប្រអប់ spam/junk boxes របស់អ្នកផងដែរ)។

LAW FIRM

* Law Firm Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction(s) where Local Office(s) is(are) Established

LAWYER

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  ASEAN Jurisdiction(s) where Admitted to Practice Law

Complaint description

* Confidential Case Code

* Country of Legal Registration

* Legal Registration Number

* Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved