ยินดีต้อนรับสู่หน้า เพจ ของระบบ ASSIST

มติอาเซียนเพื่อการลงทุนการบริการและการค้า(ระบบASSIST)คือกลไกที่ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อหาข้อตกลงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพส าหรับปัญหาในการปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธรุกิจการค้าข้ามพรมแดนของอาเซียนเพื่อด 

าเนินการตามความตกลงเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นไปตามขอบข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีขึ้นเมื่อปีค.ศ.2015ระบบASSISTนั้นจัดทาอยู่ในรูปของอินเตอร์เน็ตแบบเต็มรูปและไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดท่านเป็ นผู้ประกอบการอาเซียนที่ก าลังประสบกับการค้าสินค้าหรือบริการในภมูิภาคอาเซียนหรือไม่หากใช่ท่านสามารถยื่นค าร้องในนามของท่านผ่านสมาคมการค้าของอาเซียนหรือจะส่งเป็ นไม่ระบุตัวตนโดยใช้ทนายความหรือส านักงานกฎหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้กับอาเซียนก็ได้
 
                   

กลไกในระบบ ASSIST จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการให้ค าปรึกษาในระดับอาเซียนเพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาทางการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Issues: ACT) ซึ่งเป็นไปตามอาณัติภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) อีกทั้ง ยังเป็นการจัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการตามระบบ SOLVIT ของสหภาพยุโรป ระบบ ASSIST ได้มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของการเป็นกลไกร่วมปรึกษาหารือแต่ไม่ผูกพันประเด็นปัญหาทางการค้าและ การลงทุน ในขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัยและช่วยให้กลไกสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าวไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การค้าสินค้า แต่ยังมุ่งมั่นที่จะหาข้อยุติของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การค้าบริการและการมาตรการการลงทุนทางการค้าภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหากว่ากลไกนี้ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มรูป


ประเด็นปัญหาใดบ้างที่ระบบ ASSIST ไม่ได้ครอบคลุม?

  • มาตรการทางภาษี และมาตรการที่มิใช่ทางภาษีต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้า
  • ประเด็นการบริการข้ามพรมแดน และ
  • มาตรการต่างๆ ที่จ ากัดการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ของการบูรณาการอาเซียน 

ประเด็นที่ไม่ครอบคลุม ได้แก่:

  • ข้อพิพาทระหว่างลูกจ้าง/นายจ้าง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
  • ประเด็นที่ก าลังหรืออยู่ในการพิจารณาของศาล/การอนุญาโตตุลาการในประเทศที่มีเขตอ านาจ
  • ข้อร้องเรียนต่อปักเจกบุคคลหรือบริษัทต่างๆ
  • ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า การบริการ หรือการลงทุนระหว่างอาเซียน
  • วีซ่าและสิทธิในการพ านักอยู่ และ
  • การเคลื่อนย้ายของทุนและการการช าระข้ามพรมแดน

รายการข้างต้นยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดตรวจสอบก่อนยื่นข้อร้องเรียนว่าข้อพิพาทของท่านอยู่ในการดูแลของระบบ ASSIST หรือไม่โดยติดต่อ ผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST