การยื่นข้อร้องเรียน

โปรดคลิกไปยังรูปข้างล่างและใส่รายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าที่ท่านกำลังประสบอยู่อย่างเพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นั้นจำเป็นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ พึงทราบว่า หากท่านประสงค์ที่จะยื่นแบบไม่ระบุตัวตน ข้อร้องเรียนของท่านสามารถจะยื่นโดยสมาคมการค้าของอาเซียนหรือโดยองค์กรผู้แทนอื่นๆ ที่ท่านเลือก เช่น หอการค้า สภาธุรกิจการค้า สมาพันธ์ธุรกิจ หรือทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียน ในกรณีเช่นนี้ องค์กรผู้แทนจะต้องใช้หมายเลขจดทะเบียนทางธุรกิจที่ตั้งอยู่และออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน                                              

  เปิดเผยตัวตน                                                                  ไม่ระบุตัวตน                                                                       ไม่ระบุตัวตน


ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST ภายในไม่เกิน 10 วันทำการนับจากวันที่ยื่น และเพื่อให้การยื่นข้อร้องเรียนนั้นสมบูรณ์ ท่านจะต้องยืนยันการยื่นข้อร้องเรียนของท่านโดยการตอบกลับอีเมลล์ในระบบอัตโนมัติที่ท่านได้รับจากระบบ ASSIST โดยทันทีภายหลังที่ยื่น หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ โปรดยืนยันอีเมลล์ของท่านและส่งเรื่องร้องเรียนมาใหม่อีกครั้ง
 
ผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST อาจจะเรียกให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมาใหม่อีกครั้งหากข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST ยอมรับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องเป็นผู้ตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว หากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางยอมรับข้อร้องเรียนแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งการตอบรับและในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (หากมี) โดยปกติแล้วข้อร้องเรียนจะได้รับการแก้ไขพร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในไม่เกิน 30 -50 วันทำการนับจากวันที่หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางยอมรับข้อร้องเรียน

กฎพิเศษใช้บังคับกับข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียนของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะมีการยื่นข้อร้องเรียนเข้ามาในระบบ ASSIST ในนามของลูกความซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบการอาเซียนที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทนายความหรือสำนักงานกฎหมายของอาเซียน (เช่น ทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความในประเทศสมาชิกอาเซียนหากข้อร้องเรียนนั้นเกี่ยวพันหรือพิพาทกับลูกความของตน) จะต้องติดต่อเลขาธิการอาเซียนและให้ข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางวิชาชีพและลูกความที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตน ในการทำเช่นว่านั้น โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นและส่งแบบฟอร์มนั้นมายังเลขาธิการอาเซียนตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในแบบฟอร์ม