ข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยสมาคมการค้าอาเซียน

ASEAN complaint companyองค์กรผู้แทน เช่น สมาคมการค้า หอการค้า สภาธุรกิจการค้า สมาพันธ์ธุรกิจ อาจจะยื่นข้อร้องเรียนแบบไม่ระบุตัวตนในนามสมาชิกของตนหรือในนามของกลุ่มที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ องค์กรผู้แทนจะต้องยื่นข้อร้องเรียนในนามของตนเอง โดยยื่นไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนได้จดทะเบียนธุรกิจตราบเท่าที่ปัญหาทางการค้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับข้ามพรมแดน
 
ปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มข้างล่างเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าที่ผู้ประกอบการอาเซียนผ่านผู้แทนอย่างสมาคมการค้าอาเซียน หอการค้า สภาธุรกิจการค้า หรือสมาพันธ์ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อย่างเพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นั้นจำเป็นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์
 
เพื่อให้การยื่นข้อร้องเรียนนั้นสมบูรณ์ ท่านจะต้องยืนยันการยื่นข้อร้องเรียนของท่านโดยการตอบกลับอีเมลล์ในระบบอัตโนมัติที่ท่านได้รับจากระบบ ASSIST โดยทันทีภายหลังที่ยื่น (โปรดตรวจสอบที่กล่องจดหมาย spam/ขยะของท่านด้วย)

ASEAN-Based Trade Association

* ASEAN-based Trade Association Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction where the Entity is Established

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* รหัสติดตาม

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Entity Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

 I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved