ASSIST ແມ່ນຫຍັງ?

ASSIST ມີອົງປະກອບຫລັກຫຍັງແດ່?

 • ການເຊື່ອມໂຍງກັບສູນການຄ້າອາຊຽນແລະເຄືອຂ່າຍກ່ຽວກັບບັນດາຖານຂໍ້ມູນການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ຮັກສາດູແລໄວ້ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ;
 • ລະບົບເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆ, ໂດຍທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດອາຊຽນທີ່ປະສົບບັນຫາການຄ້າໃນເວລາທີ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ, ຫຼືໃນເວລາທີ່ລົງທຶນເຂົ້າປະເທດອາຊຽນອື່ນໆສາມາດໃຊ້ໄດ້ຟຣີຕະຫລອດໄປ;
 • ລະບົບຕິດຕາມຂ່າວສານ' ແລະ 'ແຈ້ງເຕືອນສະຖານະ' ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼັກສາມາດຕິດຕາມການດຳເນີນການຕ່າງໆທາງອິນເຕີເນັດໄດ້; ແລະ
 • ຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍຊື່ໂດຍການດຳເນີນການຜ່ານສະມາຄົມການຄ້າທີ່ອາຊຽນ, ຫຼື ໜ່ວຍງານຕົວແທນອື່ນໆເຊັ່ນ: ຫ້ອງການການຄ້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ຫລືທະນາຍຄວາມຫລືສຳນັກງານກົດຫມາຍທີ່ລົງທະບຽນໃນອາຊຽນ, ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການເກັບຄວາມລັບຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນ; ແລະ
 • ເວທີສົນທະນາສາທາລະນະທີ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບປະເພດແລະຈຳນວນຂອງການສະໝັກ, ການສຶກສາກໍລະນີຂອງບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລະຄຳຕິຊົມຈາກບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນອາຊຽນເຊິ່ງອາດຈະຖືກເຜີຍແຜ່ (ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການປະເມີນຜົນ).

ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼັກໃນ ASSIST ແມ່ນໃຜ? 

 • ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (AE): ແມ່ນວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນອາຊຽນ (ຫລືສະມາຄົມອາຊຽນ, ສະພາການຄ້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດຫຼືທະນາຍຄວາມຫລືສຳນັກງານກົດຫມາຍທີ່ລົງທະບຽນໃນອາຊຽນເປັນຕົວແທນຂອງວິສາຫະກິດ) ທີ່ຍົກເອົາບັນຫາ, ການສອບຖາມຫລືການຮ້ອງທຸກຜ່ານ ASSIST. ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ (ເຊັ່ນ: ໃບທະບຽນທຸລະກິດ) ໂດຍໜຶ່ງໃນສິບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ;
 • ຜູ້ດູແລລະບົບ (CA): ແມ່ນກອງເລຂາອາຊຽນແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານດູແລລະບົບ ASSIST ແລະໃນຄວາມສາມາດການບໍລິຫານດູແລດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນມີການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນຄະດີທາງອິນເຕີເນັດ. ການສື່ສານທັງໝົດໃນບັນດາຜູ້ປະຕິບັດງານຫຼັກໃນ ASSIST ຕ້ອງຜ່ານຜູ້ດູແລລະບົບ;
 • ຈຸດຕິດຕໍ່ຕົ້ນທາງ (HCP): ອົງການແຫ່ງຊາດ (ຕົວຢ່າງ, ຈຸດປະສານງານ) ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຂອງລັດວິສາຫະກິດອາຊຽນທີ່ໃຫ້ການຮ້ອງທຸກ (ຫຼືບ່ອນທີ່ບໍລິສັດແມ່ຕັ້ງຢູ່ແລ້ວແຕ່ໃນບາງກໍລະນີຂອງການຄ້າດ້ານການບໍລິການ). ກະຊວງ, ອົງການຫຼືອຳນາດການປົກຄອງລັດນີ້ອາດຈະເຂົ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າຫາກຕ້ອງການ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ດູແລລະບົບແລະ/ຫຼືຈຸດຕິດຕໍ່ ປາຍທາງ;
 • ຈຸດຕິດຕໍ່ປາຍທາງ (DCP): ອົງການແຫ່ງຊາດ (ເຊັ່ນ: ຈຸດປະສານງານ) ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນບ່ອນທີ່ປະເດັນບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາແລະວິສາຫະກິດອາຊຽນກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຄ້າ. ກະຊວງ, ອົງການຫລືອຳນາດການປົກຄອງລັດນີ້ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຕົນຕ້ອງການທີ່ຈະພົວພັນກັບ ASSIST ເພື່ອສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ຈະປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ, ແລະມັນຈະເປັນຜູ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງການສື່ສານທັງໝົດກັບຜູ້ດູແລລະບົບ ASSIST; ແລະ
 • ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ (RAs): ອົງການ ຫລືຕົວແທນທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ. ພວກເຂົາແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນບ່ອນທີ່ບັນຫາຖືກຍົກຂຶ້ນມາແລະບ່ອນທີ່ວິສາຫະກິດອາຊຽນກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຄ້າ. ພວກເຂົາຈະແນະນຳວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບວິສາຫະກິດອາຊຽນໂດຍຜ່ານຈຸດຕິດຕໍ່ປາຍທາງຂອງພວກເຂົາແລະຕໍ່ກັບຜູ້ດູແລລະບົບ.

 ASSIST ດຳເນີນການໄດ້ແນວໃດ?
 ASSIST ແມ່ນອີງໃສ່ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການທີ່ງ່າຍດາຍແລະຖືກປັບປຸງເຊິ່ງຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກອອນລາຍ:

 • ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ຫຼືສະມາຄົມອາຊຽນ, ສະພາການຄ້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ຫຼືທະນາຍຄວາມຫລືສຳນັກງານກົດຫມາຍທີ່ລົງທະບຽນໃນອາຊຽນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່) ຍື່ນ ຄຳຮ້ອງທຸກຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ ASSIST;
 • ຖ້າຜູ້ຮ້ອງຮຽນຕ້ອງການໃຫ້ການຮ້ອງຮຽນແບບບໍ່ຕ້ອງລະບຸຊື່, ການຍື່ນສະເໜີຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດອາດຈະເປັນ 'ໃນນາມຂອງ' ໂດຍສະມາຄົມການຄ້າທີ່ອາຊຽນ, ຫຼືໜ່ວຍງານຕົວແທນອື່ນໆທີ່ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຜູ້ຮ້ອງຮຽນ, ເຊັ່ນຫ້ອງການການຄ້າອາຊຽນ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ຫລືທະນາຍຄວາມຫລືສຳນັກງານກົດຫມາຍທີ່ລົງທະບຽນໃນອາຊຽນ). ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄຳຮ້ອງທຸກຈະຖືກຍື່ນໂດຍການນຳໃຊ້ເລກທະບຽນທຸລະກິດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ ຈຸດຕິດຕໍ່ຕົ້ນທາງແລະ/ຫຼືຈຸດຕິດຕໍ່ປາຍທາງ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄຳຮ້ອງທຸກໃນນາມຂອງລູກຄ້າໂດຍທະນາຍຄວາມຫລືບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນອາຊຽນ, ກົດລະບຽບພິເສດແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້;
 • ຜູ້ດູແລລະບົບກວດກາຄຳຮ້ອງທຸກແລະອາດຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ເປັນຕົວແທນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່) ເພື່ອໃຫ້ມີການດັດແກ້ແລະຍື່ນສະເໜີຄືນໃໝ່, ຖ້າຫາກຈຳເປັນ;
 • ເມື່ອໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ບໍລິຫານສູນກາງແລ້ວ, ຈຸດຕິດຕໍ່ປາຍທາງການຈະທຳການທົບທວນການຮ້ອງທຸກຄືນແລະອາດຈະປະຕິເສດກໍ່ເປັນໄດ້ຖ້າຫາກມັນຖືວ່າ ASSIST ບໍ່ແມ່ນເວທີທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປຶກສາຫາລືໃນເລື່ອງນັ້ນໆຫຼືຖ້າມັນບໍ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂດ້ວຍເຫດແລະຜົນທີ່ມີນ້ຳຫນັກ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຕ້ອງມີການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ເຫມາະສົມ;
 • ຖ້າຫາກຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຈຸດຕິດຕໍ່ປາຍທາງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດນັ້ນຈະຄົ້ນຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
 • ຖ້າຫາກວ່າວິທີການແກ້ໄຂສາມາດສະເໜີໄດ້, ມັນຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດູແລລະບົບແລ້ວກໍ່ໄປແຈ້ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ (ເຊັ່ນ: ວິສາຫະກິດອາຊຽນຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ເປັນຕົວແທນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່) ແລະຈຸດຕິດຕໍ່ຕົ້ນທາງ; ແລະ
 • ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ເປັນຕົວແທນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່) ອາດຈະຍອມຮັບການສະເໜີແກ້ໄຂຫຼືປະຕິເສດແລ້ວກໍ່ດຳເນີນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງອື່ນໆ.

ວິສາຫະກິດອາຊຽນສາມາດໃຫ້ຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ວິທີການແກ້ໄຂຕົວຈິງສາມາດຫາໄດ້ຜ່ານ ASSIST ໃນເວລາ 20 ເຖິງ 50 ວັນລັດຖະການສູງສຸດນັບແຕ່ມື້ຍອມຮັບຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍຈຸດຕິດຕໍ່ປາຍທາງ. ວິທີການແກ້ໄຂທັງໝົດນັ້ນຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງອາຊຽນທີ່ມີຢູ່ແລະກົດໝາຍແລະກົດລະບຽບຂອງສະມາຊິກອາຊຽນ.
 
ຖ້າວິສາຫະກິດອາຊຽນທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ (ຫລື ໜ່ວຍ ງານທີ່ເປັນຕົວແທນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່) ຫາກບໍ່ພໍໃຈກັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ກໍ່ອາດຈະຕ້ອງມີການອ້າງອີງເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຜ່ານຫນ່ວຍງານການຈົດທະບຽນທຸລະກິດປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຂອງຕົນ, ອົງການປະຕິບັດຕາມອາຊຽນ (ACB) ຫຼືກົນໄກກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງອາຊຽນ (EDSM).
 
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ເປັນຕົວແທນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່) ກໍ່ອາດຈະຕັດສິນໃຈດຳເນີນຄະດີຫຼືຫາກົນໄກເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍທາງເລືອກອື່ນ (ເຊັ່ນການໄກ່ເກ່ຍ, ການຍຸຕິຂໍ້ພິພາດຫຼືການຕັດສິນໂດຍເດັດຂາດ) ພາຍໃນຂອບເຂດອຳນາດກົດຫມາຍແຫ່ງຊາດອາຊຽນ.
 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂດຍຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ພາຍໃນ ASSIST ແລະຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກສະເພາະຂອງ ASSIST. 
ຈະຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະດຳເນີນການເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນການຄ້າທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼືຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕະຫຼອດເວລາ, ໂດຍສະເພາະໃນການໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍທາງອິນເຕີແນັດ.