ຕິດຕໍ່

Central Administrator of ASSIST (ຜູ້ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST)
 
ASEAN Secretariat - 70A Jl. Sisingamangaraja

Jakarta 12110 - Indonesia

assist@asean.org