ເອກະສານຮ້ອງທຸກທາງຫນ້າເວັບໄຊທ໌ໂດຍສະມາຄົມການຄ້າອາຊຽນ

ASEAN complaint companyບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມີທີ່ຕັ້ງໃນອານາເຂດອາຊຽນ, ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ, ສະພາທຸລະກິດຫຼືສະຫະພັນທຸລະກິດກໍ່ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ໃນນາມຂອງສະມາຊິກຄົນໜຶ່ງ ຫຼືໃນນາມຂອງສະມາຊິກຫລາຍຄົນຂອງພວກເຂົາທີ່ມີບັນຫາການຄ້າແບບດຽວກັນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ໜ່ວຍງານຕົວແທນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນອາຊຽນຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກດ້ວຍຊື່ຂອງຕົນເອງ. ບັນດາຕົວແທນອາຊຽນສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຕໍ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລົງທະບຽນ, ຕາບໃດທີ່ບັນຫາການຄ້າມີລັກສະນະຂ້າມເຂດແດນ.

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ ASSIST ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າທີ່ວິສາຫະກິດອາຊຽນກຳລັງປະສົບຢູ່ດ້ວຍການມາເປັນຕົວແທນໃຫ້ໂດຍສະມາຄົມການຄ້າອາຊຽນ, ສະພາການຄ້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ຫຼືສະຫະພັນທຸລະກິດ. ຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໝາຍດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ * ແມ່ນບ່ອນໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ. 

ເພື່ອເປັນການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການຍື່ນສະເໜີຂອງທ່ານໂດຍການຕອບກັບອີເມລ ອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກ ASSIST ທັນທີຫຼັງຈາກການຍື່ນສະເໜີຄຳຮ້ອງທຸກ (ກະລຸນາກວດເບິ່ງໃນກ່ອງອີເມລສະແປມ/ກ່ອງອີເມລຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ານດ້ວຍເພື່ອວ່າອີເມລທີ່ມາຈາກ ASSISTອາດຈະຫລົງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນໄດ້ຄືກັນ).

ASEAN-Based Trade Association

* ASEAN-based Trade Association Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction where the Entity is Established

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Entity Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved