ຍື່ນເອກະສານຮ້ອງທຸກທາງຫນ້າເວັບໄຊທ໌ ໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ

ASEAN complaint companyກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ ASSIST ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າທີ່ທ່ານກຳລັງປະສົບຢູ່ຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໝາຍດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ * ແມ່ນບ່ອນໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ. 

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ, ຖ້າຫາກທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປິດບັງຊື່ຂອງທ່ານ, ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານຄວນຖືກສົ່ງແທນໂດຍສະມາຄົມການຄ້າທີ່ອາຊຽນ, ຫຼືໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອື່ນທີ່ທ່ານເລືອກ, ເຊັ່ນສະພາການຄ້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ຫຼືທະນາຍຄວາມຫລືສຳນັກງານກົດຫມາຍທີ່ລົງທະບຽນ ແບບັອມທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນແມ່ນມີຢູ່ພາຍໃຕ້ຮູບໄອຄອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເພື່ອຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການຍື່ນສະເໜີຂອງທ່ານໂດຍການຕອບກັບອີເມລອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກ ASSIST ທັນທີຫຼັງຈາກການຍື່ນສະເໜີ (ກະລຸນາກວດເບິ່ງໃນກ່ອງອີເມລສະແປມ/ກ່ອງອີເມລຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ານດ້ວຍເພື່ອວ່າອີເມລທີ່ມາຈາກ ASSISTອາດຈະຫລົງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນໄດ້ຄືກັນ).

ASEAN Enterprise

* ASEAN Enterprise Name

* Company Size

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Company Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved