ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

រដ្ឋបាលកណ្ដាលរបស់ ASSIST
លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន - ៧០A Jl. Sisingamangaraja
ចាកាតា ១២១១០ - ឥណ្ឌូនេស៊ី
អ៊ីមែល៖ assist@asean.org