ពាក្យបណ្ដឹងដែលត្រូវដាក់ដោយសមាគមពាណិជ្ជកម្មដែលមាន មូលដ្ឋាននៅក្នុងអាស៊ាន

ASEAN complaint companyអង្គភាពតំណាងដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងអាស៊ាន ដូចជា សមាគមពាណិជ្ជកម្ម សភាពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមប្រឹក្សា
ធុរកិច្ច ឬសហព័ន្ធធុរកិច្ចអាចដាក់សំណុំរឿងអនាមិកតាងនាមសមាជិករបស់ខ្លួន ឬតាងនាមសមាជិកចំនួន​ច្រើនរបស់ខ្លួនដែលមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នា។ នៅក្នុងករណីនេះ អង្គភាពតំណាងដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងអាស៊ាននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងនាមខ្លួនឯង។ អង្គភាពតំណាងដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងអាស៊ានអាចដាក់​ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដែលខ្លួនបានចុះបញ្ជី ដរាបណាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មមានលក្ខណៈឆ្លងដែន។

សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមដើម្បីផ្ដល់ជូន ASSIST នូវព័ត៌មានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែល
សហគ្រាសអាស៊ាន ដែលតំណាងដោយសមាគមពាណិជ្ជកម្ម សភាពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច ឬ
សហព័ន្ធធុរកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងអាស៊ាន។
ចន្លោះសម្រាប់បំពេញដែលមានសញ្ញា * គឺជាចន្លោះសម្រាប់បំពេញដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញជាដាច់ខាត។ 

ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឱ្យមានសុពលភាព អ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ជូនរបស់អ្នកដោយឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីមែលស្វ័យប្រវត្តិដែលអ្នកទទួលបានពី ASSIST ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូន (សូមពិនិត្យមើលប្រអប់ spam/junk boxes របស់អ្នកផងដែរ)។

ASEAN-Based Trade Association

* ASEAN-based Trade Association Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction where the Entity is Established

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Entity Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved