បណ្ដឹងដែលត្រូវដាក់ដោយសហគ្រាសអាស៊ាន

ASEAN complaint companyPសូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោមដើម្បីផ្ដល់ជូន ASSIST នូវព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកកំពុង​ជួប​ប្រទះ។ ចន្លោះសម្រាប់បំពេញដែលមានសញ្ញា * គឺជាចន្លោះសម្រាប់បំពេញដែលចាំបាច់ត្រូវបំពេញព័ត៌មាន។

គួរកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់បណ្ដឹងជាអនាមិក ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកគួរដាក់ជំនួសដោយ សមាគមពាណិជ្ជកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងអាស៊ាន ឬដោយអង្គភាពតំណាងផ្សេងទៀតទៅតាមការ​ជ្រើសរើសរបស់អ្នក ដូចជា សភាពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច សហព័ន្ធធុរកិច្ច ឬ មេធាវី ឬការិយាល័យមេធាវីដែលបានចុះបញ្ជី។ ទម្រង់សម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះមាននៅក្រោមរូបសញ្ញានីមួយៗ។

ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឱ្យមានសុពលភាព អ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ការ​បញ្ជូនរបស់អ្នកដោយឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីមែលស្វ័យប្រវត្តិដែលអ្នកនឹងទទួលបានពី ASSIST ភ្លាមៗបន្ទាប់ពី​បាន​បញ្ជូន (សូមពិនិត្យមើលប្រអប់ spam/junk boxes របស់អ្នកផងដែរ)

ASEAN Enterprise

* ASEAN Enterprise Name

* Company Size

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Company Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved