လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သင်ခန်းစာ

အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ASSIST ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိလာနိုင်စေရန် အနီးကပ်သင်ပြမှု ၅ ခု ပြင်ဆင်ထားပြီး အောက်တွင်ရှိသည့် အိုင်ကွန်ပုံကို နှိပ်၍ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချနိုင်ပါသည်။

ယင်းအနီးကပ်သင်ပြမှုများသည် အသုံးပြုသူများအား ASSIST လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် များစွာသော ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ကဏ္ဍများကို နားလည်လာစေနိုင်ပါသည်။
 

ဤနမူနာပုံစံမှာ တိုင်တန်းသူ(အာဆီယံလုပ်ငန်းစု)၏ တိုင်ချက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ အရေးကိစ္စမဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စနှင့် တိုင်တန်းထားသဖြင့် စည်းမျဉ်းများနှင့် ဆီလျော်သည့် တိုင်ချက်မဟုတ်သောကြောင့် ASSIST ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ ပယ်ချခဲ့သည့် တိုင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤနမူနာပုံစံမှာ တိုင်ကြားသူ(အာဆီယံလုပ်ငန်းစု)ကိုယ်စား ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ မှန်ကန်စွာ တင်ပေးထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော တိုင်ချက်ကို  ASSIST ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ လက်ခံပေးခဲ့သော်လည်း သွားမည့်နိုင်ငံ/ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်က ပယ်ချခဲ့သည့် ပုံစံဖြစ်ပါသည်။
ဤနမူနာပုံစံမှာ တိုင်ကြားသူ(အာဆီယံလုပ်ငန်းစု)ကိုယ်စား ဥပဒေအဖွဲ့တစ်ခုမှ မှန်ကန်စွာလျှောက်တင် တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် ASSIST ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ လက်ခံခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တိုင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သွားမည့်နိုင်ငံ/ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း လက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအရေးကိစ္စအတွက် သွားမည့်နိုင်ငံ/ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုကို လက်ခံတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကာ ပြည်တွင်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပြီး အာဆီယံလုပ်ငန်းစုအတွက် ASSIST မှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းချက် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ယင်းဖြေရှင်းချက်ကို အာဆီယံလုပ်ငန်းစုဘက်မှလည်း လက်ခံခဲ့ပါသည်။
ဤနမူနာပုံစံမှာ တိုင်ကြားသူ(အာဆီယံလုပ်ငန်းစု)မှ မှန်ကန်စွာလျှောက်တင် တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် ASSIST ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ လက်ခံထားခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ခြင်း(နည်းလမ်း ၁ သို့မဟုတ် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပံ့ပိုးမှု)ဆိုင်ရာ တိုင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သွားမည့်နိုင်ငံ/ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း လက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအရေးကိစ္စအတွက် သွားမည့်နိုင်ငံ/ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုကို လက်ခံတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကာ ပြည်တွင်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပြီး အာဆီယံလုပ်ငန်းစုအတွက် ASSIST မှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းချက် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ယင်းဖြေရှင်းချက်ကို အာဆီယံလုပ်ငန်းစုဘက်မှလည်း လက်ခံခဲ့ပါသည်။
ဤနမူနာပုံစံမှာ တိုင်ကြားသူ(အာဆီယံလုပ်ငန်းစု)မှ မှန်ကန်စွာလျှောက်တင် တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် ASSIST ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ လက်ခံထားခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ခြင်း(နည်းလမ်း ၃ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရှိခြင်း)ဆိုင်ရာ တိုင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအရေးကိစ္စတွင် အမှန်တကယ်ပြဿနာကြုံတွေ့နေရသည်မှာ တိုင်ကြားသူ၏ သွားမည့်နိုင်ငံ/ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွင်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်ပြီး၊ ယင်းတိုင်ကြားချက်ကို သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်က ပယ်ချခဲ့ပါသည်။
 

အောက်ပါ လမ်းကြောင်းပုံစံကားချပ်သည် ASSIST လုပ်ငန်းစဥ် အကျဥ်းချုံ့ကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ အတိုကောက်နာမည်များမှာ
AE: အာဆီယံ လုပ်ငန်းစု
CA: ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူ
DCP: သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်
HCP: အိမ်ရှင်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်
RA: တာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်

flow assist