ဆက်သွယ်ရန်

Central Administrator of ASSIST
ASEAN Secretariat - 70A Jl. Sisingamangaraja

Jakarta 12110 - Indonesia

assist[a]asean.org